GU HAIR SALON Q1

Dự án thi công hoàn thành 6/2020

Khách hàng GU HAIR SALON
Hạng mục Dịch vụ thương mại
Vị trí công trình Quận 1 - TP HCM
Ngày hoàn thành 6/2020
Chia sẻ