BASS HAIR SALON

Dự án thi công hoàn thành 10/2022

Khách hàng BASS HAIR SALON
Hạng mục Dịch vụ thương mại
Vị trí công trình Quận 1 - TP HCM
Ngày hoàn thành 10/2022
Chia sẻ