TRAKY HAIR ĐN

Dự án thiết kế hoàn thành 7/2023
Tổng diện tích sử dụng 110m2

Khách hàng TRAKY HAIR ĐN
Hạng mục Dịch vụ thương mại
Vị trí công trình Đà Nẵng
Ngày hoàn thành 7/2023
Chia sẻ