TO HAIR

Dự án thiết kế hoàn thành 8/2023
Tổng diện tích sử dụng 110m2

Khách hàng TỘ HAIR
Hạng mục Dịch vụ thương mại
Vị trí công trình Biên Hòa - Đồng Nai
Ngày hoàn thành 8/2023
Chia sẻ