THANG VU HAIR

Dự án được thiết kế hoàn thành 7/2022
Tổng diện tích sử dụng 80m2

Khách hàng THANG VU HAIR
Hạng mục Dịch vụ thương mại
Vị trí công trình Quận 1 - TP HCM
Ngày hoàn thành 7/2022
Chia sẻ