SONN HAIR

Dự án hoàn thành thiết kế 8/2023
Tổng diện tích sử dụng : 66m2

Khách hàng Sonn Hair
Hạng mục Dịch vụ thương mại
Vị trí công trình Hà Nội
Ngày hoàn thành 8/2023
Chia sẻ