SEBUSAN HAIR

Dự án thiết kế hoàn thành 4/2023
Tổng diện tích sử dụng 120m2

Khách hàng SEBUSAN HAIR
Hạng mục Dịch vụ thương mại
Vị trí công trình Tân Bình - HCM
Ngày hoàn thành 4/2023
Chia sẻ