OSKA HAIR

Dự án được tư vấn thiết kế hoàn thành 6/2023
Tổng diện tích sử dụng 80m2

Khách hàng OSKA HAIR
Hạng mục Dịch vụ thương mại
Vị trí công trình Đồng Nai
Ngày hoàn thành 6/2023
Chia sẻ