NAM HAIR

Dự án được thiết kế hoàn thành 6/2022
Tổng diện tích sử dụng 110m2

Khách hàng NAM HAIR
Hạng mục Dịch vụ thương mại
Vị trí công trình Hà Nội
Ngày hoàn thành 6/2022
Chia sẻ