MINH HY HAIR

Dự án thiết kế hoàn thành 8/2022
Tổng diện tích sử dụng 120m2 cho 3 tầng

Khách hàng MINH HY HAIR
Hạng mục Dịch vụ thương mại
Vị trí công trình Quận 3 - HCM
Ngày hoàn thành 8/2022
Chia sẻ